Skip to main content
Khối lệnh Scratch
Giáo viên: Scratcher
Xuất bản: January 2, 2021
Thời lượng: 8 giờ, 30 phút
Trình độ: Phổ thông
Chứng nhận: Hoàn thành bài học
Tags: scratch
Mục lục
Miêu tả
Giáo viên
Motion Scratch
Look Scratch
Sound Scratch
Pen Scratch
Event Scratch
Control Scratch
Operator Scratch
Sensing Scratch
Data Scratch