Đăng nhập

Đăng ký

SA201P1 - Motion Scratch

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:
1- Khối lệnh go to x () y ()
+ Ý nghĩa: Điều khiển đối tượng nhảy đến vị trí có tọa độ xác định (x,y)
2- Khối lệnh go to [ ]
+ Ý nghĩa: Điều khiển đối tượng di chuyển theo con trỏ chuột hoặc đối tượng khác
3- Khối lệnh glide () secs to x () y ()
+ Ý nghĩa: Điều khiển đối tượng di chuyển đến vị trí có tọa độ (x,y) trong khoảng thời gian xác định