Skip to main content

Nhóm lệnh Variable Block Scratch 3.0

nhóm lệnh variable blocks SCRATCH 3.0

1/ Khối lệnh set [ ] to ( ) set [var v] to [0]

Ý nghĩa: Đặt giá trị ban đầu cho biến số

2/ Khối lệnh change [ ] by ( ) change [var v] by (1)

Ý nghĩa: Thay đổi giá trị của biến

3/ Khối lệnh show variable [ ] show variable [var v]

Ý nghĩa: Hiện thị giá trị biến

4/ Khối lệnh hide variable [ ] hide variable [var v]

Ý nghĩa: Ẩn giá trị biến

5/ Khối lệnh variable (variable)

Ý nghĩa: Báo cáo giá trị biến

  • Hits: 2066