Skip to main content

MOTION BLOCK SCRATCH 3.0

Trong Scratch 3.0 nhóm lệnh Motion có tất cả 18 khối lệnh. So với Scratch 2.0 thì Scratch 3.0 bổ sung thêm khối lệnh glide () secs to () với tham số random position

MOTION BLOCK SCRATCH 3.0

MOTION BLOCK SCRATCH 2.0

Trong Scratch 3.0 nhóm lệnh Motion có tất cả 17 khối lệnh

MOTION BLOCK SCRATCH 2.0