Skip to main content

Giải thuật sắp xếp trong Scratch

GIẢI THUẬT SẮP XẾP TRONG SCRATCH

Giải thuật sắp xếp là một khái niệm cơ bản trong khoa học máy tính và lập trình. Trong Scratch, một nền tảng lập trình trực quan được thiết kế cho trẻ em và người mới bắt đầu, chúng ta có thể thực hiện một số giải thuật sắp xếp cơ bản. Dưới đây là cách thực hiện hai giải thuật sắp xếp phổ biến: Bubble Sort (Sắp xếp nổi bọt) và Selection Sort (Sắp xếp chọn) trong Scratch.

Bubble Sort (Sắp xếp nổi bọt)

 1. Khái niệm:

Giải thuật này so sánh các cặp phần tử liền kề và hoán đổi chúng nếu chúng không theo đúng thứ tự. Quá trình này lặp lại cho đến khi không cần thực hiện hoán đổi nào nữa.

 1. Cách thực hiện trong Scratch:
 • Tạo danh sách: Tạo một danh sách các số cần sắp xếp.
 • Lặp qua danh sách: Sử dụng vòng lặp để lặp qua danh sách nhiều lần.
 • So sánh và hoán đổi: So sánh từng cặp phần tử liền kề và hoán đổi chúng nếu cần.

Script mẫu cho Bubble Sort:

khi [Green Flag v] được nhấn
đặt [isSorted v] tới (0)
lặp lại cho đến khi <(isSorted) = (1)>
đặt [isSorted v] tới (1)
lặp lại (số phần tử của (danh sách) - 1) lần
nếu <(item (i) của [danh sách v]) > (item ((i) + 1) của [danh sách v])> thì
hoán đổi (item (i) của [danh sách v]) với (item ((i) + 1) của [danh sách v])
đặt [isSorted v] tới (0)

Selection Sort (Sắp xếp chọn)

 1. Khái niệm:

Giải thuật này chia danh sách thành hai phần: phần đã sắp xếp và phần chưa sắp xếp. Ở mỗi bước, nó tìm phần tử nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) trong phần chưa sắp xếp và hoán đổi nó với phần tử đầu tiên của phần chưa sắp xếp.

 1. Cách thực hiện trong Scratch:
 • Tạo danh sách: Tạo một danh sách các số cần sắp xếp.
 • Tìm phần tử nhỏ nhất: Tìm phần tử nhỏ nhất trong phần chưa sắp xếp của danh sách.
 • Hoán đổi phần tử: Hoán đổi phần tử nhỏ nhất với phần tử đầu tiên của phần chưa sắp xếp.
 • Lặp lại: Tiếp tục quá trình cho đến khi danh sách được sắp xếp hoàn toàn.

Script mẫu cho Selection Sort:

khi [Green Flag v] được nhấn
lặp lại (số phần tử của (danh sách)) lần
đặt [minIndex v] tới (i)
lặp lại từ ((i) + 1) tới (số phần tử của (danh sách))
nếu <(item (j) của [danh sách v]) < (item (minIndex) của [danh sách v])> thì
đặt [minIndex v] tới (j)
hoán đổi (item (i) của [danh sách v]) với (item (minIndex) của [danh sách v])

Các bước triển khai thuật toán sắp xếp trong Scratch

 1. Tạo danh sách: Bạn có thể tạo danh sách trong Scratch bằng cách sử dụng khối "Danh sách" (List).
 2. Sử dụng vòng lặp và điều kiện: Sử dụng các khối "lặp lại" (repeat) và "nếu" (if) để thực hiện các bước sắp xếp.
 3. Hoán đổi phần tử: Để hoán đổi hai phần tử, bạn có thể lưu tạm thời giá trị của một phần tử vào biến tạm thời, sau đó thực hiện hoán đổi.

Dưới đây là các bước cụ thể cho việc triển khai Bubble Sort trong Scratch:

Tạo danh sách:

 • Đi tới "Biến số" (Variables) và tạo một danh sách mới gọi là "danh sách".
 • Thêm các phần tử vào danh sách.

Tạo biến tạm thời:

 • Tạo các biến tạm thời như isSorted, i, temp để sử dụng trong quá trình sắp xếp.

Lập trình giải thuật sắp xếp trong Scratch:

 • Sử dụng khối "khi nhấn cờ xanh" để bắt đầu giải thuật.
 • Sử dụng vòng lặp và điều kiện để thực hiện các bước của giải thuật.

Ví dụ hoàn chỉnh:

Thêm danh sách và biến:

 • Tạo danh sách "danh sách" và thêm các số vào đó.
 • Tạo các biến "isSorted", "i", "temp".

Lập trình sắp xếp kiếu Bubble Sort:

khi [Green Flag v] được nhấn
đặt [isSorted v] tới (0)
lặp lại cho đến khi <(isSorted) = (1)>
đặt [isSorted v] tới (1)
đặt [i v] tới (1)
lặp lại ((chiều dài của (danh sách)) - 1) lần
nếu <(item (i) của [danh sách v]) > (item ((i) + 1) của [danh sách v])> thì
đặt [temp v] tới (item (i) của [danh sách v])
thay thế item (i) của [danh sách v] bằng (item ((i) + 1) của [danh sách v])
thay thế item ((i) + 1) của [danh sách v] bằng (temp)
đặt [isSorted v] tới (0)
thay đổi [i v] bởi (1)

Hình ảnh thuật toán sắp xếp

giai thuat sap xep noi bot scratch

Với những hướng dẫn trên, bạn có thể tạo và triển khai các giải thuật sắp xếp cơ bản trong Scratch.

Chúc bạn thành công!

 • Hits: 38