Skip to main content

Nhóm lệnh Pen Block Scratch 3.0

NHÓM LỆNH PEN BLOCKS SCRATCH 3.0

1/ Khối lệnh pen down pen down

+ Ý nghĩa: Đặt bút vẽ

2/ Khối lệnh pen up pen up

+ Ý nghĩa: Nhấc bút (không vẽ khi di chuyển)

3/ Khối lệnhstamp stamp

+ Ý nghĩa: Đóng dấu đối tượng (Khác với clone - nhân bản (copy) đối tượng)

4/ Khối lệnherase all erase all

+ Ý nghĩa: Xóa màn hình sân khấu sau khi vẽ

5/ Khối lệnh set pen color to (color) set pen color to [#f0f]

+ Ý nghĩa: Đặt màu cho bút bằng cách chọn màu trên giao diện Scratch

6/ Khối lệnh set pen ( v) to () set pen ( v) to ()

+ Ý nghĩa: Đặt màu cho bút với các tham số bên trong

7/ Khối lệnh change pen ( v) by () change pen ( v) by ()

+ Ý nghĩa: Thay đổi màu bút với các tham số bên trong

8/ Khối lệnh set pen size to () set pen size to ()

+ Ý nghĩa: Đặt kích thước ngòi bút

9/ Khối lệnh change pen size by () change pen size by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi cỡ nét vẽ

  • Hits: 3259