Skip to main content

Nhóm lệnh Look Block Scratch 3.0

NHÓM LỆNH LOOK BLOCK SCRATCH 3.0

Trong Scratch 3.0 có 20 khối lệnh trong nhóm lệnh Look; các khối lệnh trong nhóm lệnh này dùng để xử lý hình dạng của đối tượng, đối tượng nhìn thấy như thế nào. Dưới đây là ý nghĩa tác dụng của từng khối lệnh:

1/ Khối lệnh say [ ] for () secs say [Hello!] for (2) secs

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo trong khoảng thời gian xác định

2/ Khối lệnh think [ ] for () secs think [Hmm...] for (2) secs

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo trong khoảng thời gian xác định

3/ Khối lệnh say [ ] say [Hello!]

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo

4/ Khối lệnh think [ ] think [Hmm...]

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo

5/ Khối lệnh switch costume to [ ] switch costume to (costume1 v)

+ Ý nghĩa: Chuyển đổi hình dạng xác định của đối tượng

6/ Khối lệnh switch backdrop to [ ] switch backdrop to (backdrop1 v)

+ Ý nghĩa: Chuyển đổi ảnh nền đã xác định của sân khấu

7/ Khối lệnh next costume next costume

+ Ý nghĩa: Chuyển đổi hình dạng tiếp theo của đối tượng

8/ Khối lệnh costume costume [number v]

New Scratch 3.0

+ Ý nghĩa: Báo cáo số thứ tự của hình dạng hiện hành

9/ Khối lệnh backdrop name backdrop [number v]

New Scratch 3.0

+ Ý nghĩa: Báo cáo tên của ảnh nền hiện hành

10/ Khối lệnh set [ ] effect to () set [color v] effect to (0)

+ Ý nghĩa: Đặt hiệu ứng đồ họa cho đối tượng

11/ Khối lệnh clear graphic effect clear graphic effects

+ Ý nghĩa: Xóa hiệu ứng đồ họa của đối tượng

12/ Khối lệnh change [ ] effect by () change [color v] effect by (25)

+ Ý nghĩa: Thay đổi hiệu ứng đồ họa của đối tượng với mức độ xác định

13/ Khối lệnh change size by () change size by (10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi kích thước của đối tượng với mức độ xác định

14/ Khối lệnh set size to () % set size to (100)%

+ Ý nghĩa: Đặt kích thước mặc định cho đối tượng

15/ Khối lệnh go to front go to [front v] layer

New Scratch 3.0

+ Ý nghĩa: Chuyển đối tượng nằm trên cùng (xếp lớp đối tượng)

16/ Khối lệnh go back () layer go [forward v] () layers

New Scratch 3.0

+ Ý nghĩa: Chuyển đối tượng xuống dưới cùng (xếp lớp đối tượng)

17/ Khối lệnh size (size)

+ Ý nghĩa: Báo cáo kích thước hiện hành của đối tượng

18/ Khối lệnh hide hide

+ Ý nghĩa: Ẩn đối tượng

19/ Khối lệnh show show

+ Ý nghĩa: Hiện (trình diễn) đối tượng

20/ Khối lệnhnext backdrop next backdrop

New Scratch 3.0

+ Ý nghĩa: Hiện (trình diễn) ảnh nền tiếp theo

  • Hits: 2274