Skip to main content

Nhóm lệnh Event Block Scratch 3.0

NHÓM LỆNH EVENT  BLOCKS SCRATCH 3.0

Nhóm lệnh Event trong Scratch 3.0 chứa các khối lệnh có tác dụng điều khiển các kịch bản theo sự kiện. Cụ thể như sau: 

1/ Khối lệnh when click when flag clicked

+ Ý nghĩa: Chạy dự án Scratch

2/ Khối lệnh when [ ] key pressed when [space v] key pressed

+ Ý nghĩa: Tương tác qua bàn phím, khi một phím được nhấn thì kịch bản sẽ chạy

3/ Khối lệnh when this sprite clicked when this sprite clicked

+ Ý nghĩa: Khi click chuột vào đối tượng thì kịch bản hoạt động

4/ Khối lệnh when backdrop switched to [ ] when backdrop switches to [backdrop1 v]

+ Ý nghĩa: Sự kiện xảy ra khi ảnh nền được chuyển

5/ Khối lệnh when [ ] > () when [loudness v] > (10)

+ Ý nghĩa: Khi giá trị của tham số được chọn đạt đến ngưỡng xác định thì kịch bản hoạt động

6/ Khối lệnh broadcast [ ] broadcast [message1 v]

+ Ý nghĩa: Truyền thông điệp cho một đối tượng xác định

7/ Khối lệnh broadcast [ ] and wait broadcast [message1 v] and wait

+ Ý nghĩa: Truyền thông điệp cho nhiều đối tượng và đợi các đối tượng đó nhận được thì thực hiện lệnh tiếp theo

8/ Khối lệnh when I receive [ ] when I receive [message1 v]

+ Ý nghĩa: Khi nhận được thông điệp thì thực hiện kịch bản

  • Hits: 2835