Skip to main content

Nhóm lệnh Control Block Scratch 3.0

NHÓM LỆNH CONTROL BLOCKS SCRATCH 3.0

Nhóm lệnh Control chứa các khối lệnh điều khiển trong kịch bản; trong Scratch 3.0 có 11 khối lệnh sau đây:

1/ Khối lệnh forever

forever
Lặp lại mãi mãi một việc gì đó
end

2/ Khối lệnh repeat < >

repeat (10)
Lặp lại việc gì đó với số lần lặp xác định trước
end

3/ Khối lệnh repeat until < >

repeat until <>
Lặp lại việc gì đó cho đến khi thỏa mãn điều kiện cho trước
end

4/ Khối lệnh wait () secs wait (1) secs

+ Ý nghĩa: Đợi (trì hoãn) trong khoảng thời gian tính bằng giây

5/ Khối lệnh wait until < > wait until <>

+ Ý nghĩa: Đợi cho đến khi thỏa mãn điều kiện cho trước

6/ Khối lệnh stop [ ] stop [all v]

+ Ý nghĩa: Dừng kịch bản/dự án (Tùy thuộc vào các tham số được chọn)

7/ Khối lệnh if < > then

if <> then
Nếu điều kiện ĐÚNG thì thực hiện khối lệnh trong này!
end

8/ Khối lệnh if < > then else

if <> then
Nếu điều kiện ĐÚNG thì thực hiện khối lệnh trên này!
else
Nếu điều kiện SAI thì thực hiện khối lệnh dưới này!
end

9/ Khối lệnh create clone of [ ] create clone of [myself v]

+ Ý nghĩa: Nhân bản (sao chép) đối tượng

10/ Khối lệnh when I start as a clone when I start as a clone

+ Ý nghĩa: Sau khi một đối tượng được nhân bản thì xử lý bản sao đó như thế nào?

11/ Khối lệnh delete this clone delete this clone

+ Ý nghĩa: Xóa bản sao

  • Hits: 4492