Đăng nhập

Đăng ký

Từ vựng Tiếng anh lớp 6 Unit 2

từ vựng tiếng anh lớp 6

Unit 2 - SGK Kết nối Tri thức và Cuộc sống

STT

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Từ loại

Nghĩa

1

apartment

/əˈpɑːrt.mənt/

n

căn hộ

2

attic

/ˈæt̬.ɪk/

n

gác mái

3

air-conditioner

/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/

n

máy điều hòa không khí

4

alarm clock

/əˈlɑːm klɒk/

n

đồng hồ báo thức

5

bedroom

/ˈbed.ruːm/

n

phòng ngủ

6

bathroom

/ˈbæθ.ruːm/

n

nhà tắm

7

behind

/bɪˈhaɪnd/

pre

ở phía sau, đằng sau

8

between

/bɪˈtwin/

pre

ở giữa

9

blanket

/ˈblæŋkɪt/

n

cái chăn

10

bathroom scales

/ˈbɑːθruːm skeɪlz/

n

cân sức khỏe

11

country house

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

n

nhà ở nông thôn

12

cupboard

/ˈkʌb·ərd/

n

tủ chén

13

chair

/tʃeər/

n

ghế

14

ceiling fan

/ˈsiːlɪŋ fæn/

n

quạt trần

15

cellar

/ˈselə(r)/

n

tầng hầm

16

chimney

/ˈtʃɪmni/

n

ống khói

17

chopsticks

/ˈtʃɒpstɪks/

n

đôi đũa

18

cooker

/ˈkʊkər/

n

nồi cơm điện

19

curtain

/ˈkɜːtn/

n

rèm cửa

20

cushion

/ˈkʊʃn/

n

đệm

21

chest of drawers

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

n

ngăn kéo tủ

22

crazy

/ˈkreɪ.zi/

a

kì dị, lạ thường

23

department store

/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/

n

cửa hàng bách hóa

24

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/

n

máy rửa bát (chén) đĩa

25

dining room

/ˈdaɪnɪŋ ruːm/

n

phòng ăn

26

fridge

/frɪdʒ/

n

tủ lạnh

27

furniture

/ˈfɜr nɪ tʃər/

n

đồ đạc trong nhà, đồ gỗ

28

garage

/ˈɡærɑːʒ/

n

nhà để xe

29

hall

/hɑːl/

n

phòng lớn

30

kitchen

/ˈkɪtʃ·ən/

n

nhà bếp

31

lamp

/læmp/

n

cái đèn

32

living room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/

n

phòng khách

33

light

/laɪt/

n

ánh sáng

34

microwave

/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

n

lò vi sóng

35

messy

/ˈmes.i/

a

lộn xộn, bừa bộn

36

move

/muːv/

v

di chuyển, chuyển nhà

37

next to

/'nɛkst tu/

pre

kế bèn, ở cạnh

38

in front of

/ɪn 'frʌnt ʌv/

pre

ở phía trước, đằng trước

39

stilt house

/stɪltsˌhaʊs /

n

nhà sàn

40

poster

/ˈpoʊ·stər/ 

n

áp phích

41

town house

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

n

nhà phố

42

villa

/ˈvɪl.ə/

n

biệt thự

43

wardrobe

/ˈwɔːr.droʊb/ 

n

tủ đựng quần áo